UPRAVA

Istorijat


Uprava za igre na sreću osnovana je Zakonom o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS" br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon, 30/2018 i 95/2018), kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, za obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću.

Uprava je počela sa radom 01. marta 2019. godine. Sredstva za rad i funkcionisanje Uprave obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Novi Zakon o igrama na sreću ("Службени гласник РС", br.18/20 od 03.03.2020. godine) stupio je na snagu 11.03.2020. godine, a primenjuje se od 11.04.2020. godine.

Odredbama ovog Zakona Uprava za igre na sreću samostalno obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću na celokupnoj teritoriji Republike Srbije na način kojim se obezbeđuje funkcionalno jedinstvo u sprovođenju propisa u oblasti igara na sreću.

Sedište Uprave za igre na sreću je u Beogradu, Omladinskih brigada broj 1.


U sledećoj tabeli je dat pregled ukupih budžetskih prihoda od naknada za posebne igre na sreću po godinama, kao i broj priređivača posebnih igara na sreću na automatima, posebnih igara na sreću - klađenje i posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

GodinaUkupno

Broj priređivača

automati

Broj priređivača
kladionice
Broj priređivača
online

2011

 4,346,027,533.646822

-

2012 4,699,671,699.63

67

22

-

2013 4,840,933,594.636219

-

20145,276,170,784.94

67

19

-

20155,525,020,153.2362

19

4
20165,958,393,977.76641811
20176,786,619,505.40611811
20187,731,156,655.74611811
2019 8,451,003,659.38612012
20209,506,765,826.13612017
202112,843,785,933.00612021


U sledećoj tabeli je dat uporedni pregled uplaćenih naknada po vrstama igara na sreću za 2020. i 2021. godinu iz nadležnosti Uprave za igre na sreću

Vrsta naknade20202021

2021/2020

(%)

Naknade za posebne igre na sreću u igračnicama137,553,246.50
63,565,575.00 - 53.79
Naknade za posebne igre na sreću na automatima3,583,970,200.785,003,283,236.00 + 39.60
Naknade za posebne igre na sreću - klađenje2,098,189,500.552,645,419,045.00+ 26.08
Naknade posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije2,038,179,103.373,186,253,948.00+ 56.33
Ukupno naknade od posebnih igara na sreću7,857,892,051.2010,898,521,804.00+ 38.70
Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama57,769,527.03185,737,831.00+ 221.52
Naknada od klasičnih igara na sreću1,591,104,247.901,759,526,298.00+ 10.59
UKUPNO NAKNADE9,506,765,826.1312,843,785,933.00+ 35.10
image