UPRAVA

Istorijat


Uprava za igre na sreću osnovana je Zakonom o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS" br. 88/2011, 93/2012 - dr. zakon, 30/2018 i 95/2018), kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, za obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću.

Uprava je počela sa radom 01. marta 2019. godine. Sredstva za rad i funkcionisanje Uprave obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Novi Zakon o igrama na sreću ("Службени гласник РС", br.18/20 od 03.03.2020. godine) stupio je na snagu 11.03.2020. godine, a primenjuje se od 11.04.2020. godine.

Odredbama ovog Zakona Uprava za igre na sreću samostalno obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću na celokupnoj teritoriji Republike Srbije na način kojim se obezbeđuje funkcionalno jedinstvo u sprovođenju propisa u oblasti igara na sreću.

Sedište Uprave za igre na sreću je u Beogradu, Omladinskih brigada broj 1.


U sledećoj tabeli je dat pregled ukupih budžetskih prihoda od naknada za posebne igre na sreću po godinama, kao i broj priređivača posebnih igara na sreću na automatima i posebnih igara na sreću - klađenje.

GodinaUkupno

Broj priređivača

automati

Broj priređivača
kladionice
Broj priređivača
online

2011

 4,346,027,533.646822

-

2012 4,699,671,699.63

67

22

-

2013 4,840,933,594.636219

-

20145,276,170,784.94

67

19

-

20155,525,020,153.2362

19

4
20165,958,393,977.76641811
20176,786,619,505.40611811
20187,731,156,655.74611811
2019 8,451,003,659.38612012
20209,506,765,826.13612017


U sledećoj tabeli je dat uporedni pregled uplaćenih naknada po vrstama igara na sreću za 2019. i 2020. godinu iz nadležnosti Uprave za igre na sreću

Vrsta naknade20192020

2020/2019

(%)

Naknade za posebne igre na sreću u igračnicama128,073,911.85
137,553,246.50+ 7.40
Naknade za posebne igre na sreću na automatima3,106,131,475.713,583,970,200.78+ 15.38
Naknade za posebne igre na sreću - klađenje2,036,537,022.692,098,189,500.55+ 3.03
Naknade posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije1,419,358,044.832,038,179,103.37+ 43.60
Ukupno naknade od posebnih igara na sreću6,744,828,880.907,915,661,578.23+ 17.36
Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama54,728,425.8257,769,527.03+ 5.56
Naknada od klasičnih igara na sreću1,706,174,778.481,591,104,247.90- 6.74
UKUPNO NAKNADE8,451,003,659.389,506,765,826.13+ 12.49

                      UPRAVA