OBAVEŠTENJE
01-11-2021
Prilikom usklađivanja poslovanja priređivača posebnih igara na sreću u skladu sa članom 138. Zakona o igrama na sreću (“Sl.glasnik RS”, br. 18/2020) pristigao je određeni broj pitanja priređivača. Odgovori mogu da se vide ovde kao i u sekciji Pitanja i odgovori u gornjem meniju sajta Uprave. 
image
OBAVEŠTENJE
01-11-2021
Uprava za igre na sreću obaveštava sve priređivače posebnih igara na sreću na automatima, posebnih igara na sreću u igračnicama, posebnih igara na sreću – klađenje i posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije da je dana 29.10.2021. godine, na osnovu odredaba Pravilnika o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije („Službeni glasnik RS“, br.152/20), Pravilnika o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje („Službeni glasnik RS“,br.152/20), Pravilnika o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima („Službeni glasnik RS“, br.152/20) i Pravilnika o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara („Službeni glasnik RS“, br.152/20) doneto Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za integraciju informaciono – komunikacionog sistema priređivača sa informacionim sistemom Uprave za igre na sreću i prečišćen tekst Uputstva za integraciju informaciono – komunikacionog sistema priređivača sa informacionim sistemom Uprave za igre na sreću.
image

SAOPŠTENJA

Nove smernice
Dana 23.02.2021. godine donete su nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji priređuju posebne igre na sreću u igračnicama i igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije. Smernice su izrađene u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020).
Promena Zakona o igrama na sreću

Uprava za igre na sreću je dana 09.03.2020. godine dopisom obavestila sve priređivače o primeni novog Zakona o igrama na sreću.


Radi boljeg razumevanja Zakona, dopisom su ukratko objašnjene najznačajnije novine u odnosu na prethodni zakon. Takođe je navedeno da će Uprava za igre na sreću, nakon primene Zakona, sprovoditi inspekcijski nadzor.

Usvojen Zakon o igrama na sreću

Zakon o igrama na sreću /"Službeni glasnik RS", broj 18/2020 od 03.03.2020. godine/, koji je Narodna skupština Republike Srbije većinom glasova narodnih poslanika usvojila dana 29. februara 2020. godine, objavljen u Službenom glasniku RS, broj 18/2020 od 03.03.2020. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu, odnosno 11. aprila 2020. godine. Priređivači su u obavezi da


• u roku od 15 meseci od dana početka primene ovog zakona, zaključno sa 10.07.2021. godine usklade svoje poslovanje u skladu sa odredbama koje se odnose na osnovni kapital (čl. 60, 78, 93. i 113.), osiguranje isplate dobitaka i naplate naknada (čl. 61, 79. i 94.), informaciono-komunikacioni sistem (čl. 63, 80. i 95.), videonadzor (čl.64. i 81.) i nalepnice za označavanje i registraciju (čl. 45, 74. i 89.).

• do 30. juna 2020. godine dostave Upravi za igre na sreću dokaze iz člana 39. stav 3. tač. 2), 7), 8) i 9), člana 68. stav 1. tač. 2), 4), 8) i 9), člana 83. stav 1. tač. 2), 4), 9) i 10) i člana 96.stav 2. tač. 6), 8), 9) i 10) ovog zakona.

SAOPŠTENJE
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila dana 23.12.2019.godine, objavljen u Službenom glasniku RS, broj 91/19 od 24.12.2019. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 1. januara 2020. godine. Priređivači su u obavezi da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona Upravi za igre na sreću dostave dokaze propisane članom 3. i čl. 7-9. ovog zakona (čl. 41, 72, 87. i 101. Zakona o igrama na sreću).