Organizaciona struktura

                              Grafički prikaz organizacione strukture Uprave za igre na sreću :

Direktor Uprave za igre na sreću je Zoran Gašić.

Radom Uprave rukovodi direktor Uprave, koji za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove finansija.

Opis poslova: Rukovodi radom Uprave; organizuje zakonito i efikasno obavljanje poslova iz oblasti igara na sreću; rešava u upravnim stvarima i donosi upravna akta iz oblasti igara na sreću; izdaje direktive u cilju određivanja načina rada, postupanja i ponašanja zaposlenih u Upravi; odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u Upravi; sarađuje sa drugim državnim organima i organizacijama u cilju pravilne i dosledne primene propisa u oblasti igara na sreću; raspolaže finansijskim sredstvima Uprave u obimu sredstava utvrđenim Zakonom o budžetu i finansijskim planom Uprave; sarađuje sa državnim organima drugih zemalja u cilju razmene iskustava u primeni propisa u oblasti igara na sreću.


Pomoćnik direktora Uprave za igre na sreću je Vesna Strmole.

Pomoćnik direktora Uprave za svoj rad odgovara direktoru Uprave i ministru.

Opis poslova: Rukovodi poslovima usklađivanja propisa sa međunarodnim standardima; usklađuje rad unutrašnjih jedinica u okviru Uprave; vrši nadzor nad njihovim radom; vrši unutrašnju kontrolu nad primenom zakona i drugih propisa od strane organizacionih jedinica Uprave; vrši unutrašnju kontrolu rada i ponašanja zaposlenih u vezi sa radom i u slučajevima kada se utvrdi protivpravno postupanje ili ponašanje pokreće i vodi odgovarajuće postupke radi utvrđivanja odgovornosti; učestvuje u pripremi propisa u oblasti igara na sreću, rukovodi poslovima finansijskog upravljanja i kontrole i o tome sačinjava izveštaje; inicira donošenje propisa, direktiva i drugih akata kojima se uređuje oblast rada Uprave; koordinira saradnju sa upravama u sastavu Ministarstva finansija; podnosi izveštaje i druge podatke o radu kojima se utvrđuje stanje u izvršavanju poslova; sarađuje sa državnim organima drugih zemalja u cilju razmene iskustva u primeni propisa u oblasti igara na sreću; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Uprave.


Koordinator za oblast igara na sreću koordinira radom užih unutrašnjih jedinica u Upravi; obavlja najsloženije studijsko-analitičke poslove iz delokruga rada uprave; sarađuje sa drugim državnim i međunarodnim organima i organizacijama u cilju razmene iskustava u primeni propisa u oblasti igara na sreću; izrađuje predloge odgovora u vezi pokrenutih inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitisti zakona i podzakonskih akata iz oblasti igara na sreću; koordinira rad i daje uputstva u vezi informacija od javnog značaja i obrade podataka o ličnosti; daje tumačenja i koordinira rad na pripremi mišljenja u vezi primene propisa i na poslovima pripreme zakona i podzakonskih akata u oblasti igara na sreću; prati međunarodne standarde u oblasti igara na sreću; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Koordinator – Biljana Murganić

Tel: 011/311-76-39;

e-mail: biljana.murganic@uis.gov.rs


Radno mesto za savetodavne poslove – koordinira pripremu radnih materijala za sastanke direktora Uprave; utvrđuje prioritete među dodeljenim predmetima za rad, organizuje i realizuje interno informisanje unutrašnjih jedinica Uprave i zaposlenih (elektronskim putem, kroz štampane materijale i direktnim kontaktom), o svemu što doprinosi boljem i preciznijem radu zaposlenih; priprema i izrađuje stručne analize i izveštaje svih unutrašnjih jedinica radi izrade informacija, izveštaja i analiza za direktora; prikuplja i obrađuje stručne materijale i izveštaje drugih državnih organa i drugih domaćih i inostranih institucija iz delokruga rada Uprave; prati materijale i druga dokumenta stručne sadržine koje stižu za direktora; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Radno mesto nije popunjeno.


U Odseku za poslove izdavanja odobrenja i saglasnosti obavljaju se poslovi izdavanja saglasnosti na odluku Državne lutrije Srbije o priređivanju klasičnih igara na sreću, izdavanje i oduzimanje odobrenja, odnosno saglasnosti za priređivanje igara na sreću, vrši se procena vrednosti nagradnog fonda za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama, proverava formalna ispravnost i formalno-pravne usklađenosti bankaraskih garancija i ugovora o namenskom depozitu sa izdatim odobrenjem, odnosno datom dozvolom za priređivanje igara na sreću; sprovodi postupak javnog poziva za davanje dozvole za priređivnje posebnih igara na sreću u igračnicama, u skladu sa postupkom davanja dozvole, pripremanje nacrta akta Ministarstva finansija Vladi o davanju i oduzimanju dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i obavljaju se i drugi stručni poslovi u vezi sa davanjem i oduzimanjem dozvole;

Šef Odseka – Milenko Andrić

Tel: 011/311-76-39;

e-mail: milenko.andric@uis.gov.rs


U Odseku za finansijske, pravne i kadrovske poslove obavljaju se finansijsko-računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, poslovi izrade periodičnih i godišnjih računa Uprave, obezbeđivanja i korišćenja raspoloživih finansijskih sredstava Uprave, poslovi u vezi sa pripremom dokumentacije i sprovođenjem postupka javnih nabavki, izrađuje predlog godišnjeg i srednjoročnog finansijskog plana za izradu nacrta zakona o budžetu, izrađuje završni račun, prate se i usaglašavaju operativni finansijski planovi za izvršenje budžeta; prati i kontroliše sprovođenje zakonitog, namenskog i ekonomičnog trošenja budžetskih sredstava; overavaju nalozi za plaćanje; stara se o pravilnom sprovođenju donesenog kadrovskog plana organa; obavljaju se poslovi vezani za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta i drugih opštih akata i programa rada iz oblasti upravljanja ljudskim resursima; izrađuju pojedinačni akti iz radno-pravnog statusa zaposlenih; kadrovski i opšti poslovi;

Šef Odseka – Dragana Stanković

Tel: 011/311-76-39;

e-mail: dragana.stankovic@uis.gov.rs


U Odeljenju za kancelarijski i elektronski nadzor obavljaju se poslovi provere potpunosti i usklađenosti sa zakonom podataka koje dostavlja priređivač; poslovi nadzora nad prometom ostvarenom na automatima za igre na sreću, uplatno-isplatnim mestima kladionica i uređajima za igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije; prikupljaju i analiziraju dobijeni podaci; obavljaju se poslovi ažuriranja, formiranja i obrade baza podataka potrebnih za analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti igara na sreću; izrađuju smernice i druga akta kojima se uređuje oblast pranja novca i finansiranja terorizma kod priređivača igara na sreću; izrađuju odgovori na zahteve drugih državnih organa; učestvuje se u izradi procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou; obavljaju se i drugi poslovi vezani za kancelarijski nadzor.

Rukovodilac Grupe za kancelarijski nadzor – Verica Čugalj

Tel: 011/311-76-39;

e-mail: verica.cugalj@uis.gov.rs

Rukovodilac Grupe za elektronski nadzor i analitiku – Saša Novković

Tel: 011/311-76-39; 

e-mail: sasa.novkovic@uis.gov.rs


U Odeljenju za terenski nadzor obavljaju se poslovi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti priređivanja igara na sreću kod priređivača, kao i neposredan nadzor u vezi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod priređivača, poslovi kontrole ispunjenosti uslova za priređivanje igara na sreću, pregleda prostorija u kojima se priređuju igre na sreću, vrši se uvid u radnje koje su neposredno ili posredno povezane sa priređivanjem igara na sreću, poslovne knjige, izveštaje, evidencije, softvere i druga dokumenta ili podatke na osnovu kojih se može utvrditi zakonitost i pravilnost priređivanja igara na sreću, poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom materijalnih propisa koji regulišu sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma kod priređivača igara na sreću; nadzor nad sprovođenjem Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kod priređivača igara na sreću; obavljaju se i drugi poslovi vezani za terenski nadzor.

Načelnik Odeljenja - Eleonora Sinđelić

Tel: 011/311-76-39;

e-mail: eleonora.sindjelic@uis.gov.rs


Saglasno odredbama člana 8. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ br. 159/2020) objavljujemo podatke o zaposlenim u Ministarstvu finansija - Upravi za igre na sreću.

 U Upravi za igre na sreću prema Unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za igre na sreću 08 broj: 112-01-1/100-1-2019 od 13.februara 2019.godine, sa izmenama i dopunama 08 broj: 112-01-1/290-3-2019 od 3 maja 2019.godine, sistematizovana su 23 radna mesta za 30 državnih službenika i to 2 državna službenika na položaju i 24 državna službenika -izvršioca od čega je 26 državnih službenika sa visokom stručnom spremom, 1 državni službenik sa višom stručnom spremom i 3 državna službenika sa srednjom stručnom spremom.

Na neodređeno radno vreme zaposleno je 25 državnih službenika: 21 sa visokom stručnom spremom, 1 sa višom stručnom spremom i 3 sa srednjom stručnom spremom.

Na određeno vreme zaposlen je 1 državni službenik, 4 lica su radno angažovano po Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i 1 lice je angažovano po Ugovoru o delu.

U 2020.godini, jednom zaposlenom je prestao radni odnos po osnovu Sporazuma o preuzimanju a radni odnos na neodređeno vreme je zasnovalo 9 lica i to 8 nakon okončanog javnog konkursa i 1 lice na osnovu Sporazuma o preuzimanju.

U tekućoj kalendarskoj godini nije bilo novog zapošljavanja i dodatnog radnog angažovanja.


                      Organizaciona struktura