Организациона структура

                            Графички приказ организационе структуре Управе за игре на срећу :

Директор Управе за игре на срећу је Зоран Гашић.

Радом Управе руководи директор Управе, који за свој рад одговара министру надлежном за послове финансија.

Опис послова: Руководи радом Управе; организује законито и ефикасно обављање послова из области игара на срећу; решава у управним стварима и доноси управна акта из области игара на срећу; издаје директиве у циљу одређивања начина рада, поступања и понашања запослених у Управи; одлучује о правима и дужностима запослених у Управи; сарађује са другим државним органима и организацијама у циљу правилне и доследне примене прописа у области игара на срећу; располаже финансијским средствима Управе у обиму средстава утврђеним Законом о буџету и финансијским планом Управе; сарађује са државним органима других земаља у циљу размене искустава у примени прописа у области игара на срећу.


Помоћник директора Управе за игре на срећу је Весна Стрмоле.

Помоћник директора Управе за свој рад одговара директору Управе и министру.

Опис послова: Руководи пословима усклађивања прописа са међународним стандардима; усклађује рад унутрашњих јединица у оквиру Управе; врши надзор над њиховим радом; врши унутрашњу контролу над применом закона и других прописа од стране организационих јединица Управе; врши унутрашњу контролу рада и понашања запослених у вези са радом и у случајевима када се утврди противправно поступање или понашање покреће и води одговарајуће поступке ради утврђивања одговорности; учествује у припреми прописа у области игара на срећу, руководи пословима финансијског управљања и контроле и о томе сачињава извештаје; иницира доношење прописа, директива и других аката којима се уређује област рада Управе; координира сарадњу са управама у саставу Министарства финансија; подноси извештаје и друге податке о раду којима се утврђује стање у извршавању послова; сарађује са државним органима других земаља у циљу размене искуства у примени прописа у области игара на срећу; обавља и друге послове по налогу директора Управе.


Координатор за област игара на срећу координира радом ужих унутрашњих јединица у Управи; обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из делокруга рада управе; сарађује са другим државним и међународним органима и организацијама у циљу размене искустава у примени прописа у области игара на срећу; израђује предлоге одговора у вези покренутих иницијатива за оцену уставности и законитисти закона и подзаконских аката из области игара на срећу; координира рад и даје упутства у вези информација од јавног значаја и обраде података о личности; даје тумачења и координира рад на припреми мишљења у вези примене прописа и на пословима припреме закона и подзаконских аката у области игара на срећу; прати међународне стандарде у области игара на срећу; обавља и друге послове по налогу директора.

Координатор – Биљана Мурганић

Тел: 011/311-76-39;

e-mail: biljana.murganic@uis.gov.rs


Радно место за саветодавне послове – координира припрему радних материјала за састанке директора Управе; утврђује приоритете међу додељеним предметима за рад, организује и реализује интерно информисање унутрашњих јединица Управе и запослених (електронским путем, кроз штампане материјале и директним контактом), о свему што доприноси бољем и прецизнијем раду запослених; припрема и израђује стручне анализе и извештаје свих унутрашњих јединица ради израде информација, извештаја и анализа за директора; прикупља и обрађује стручне материјале и извештаје других државних органа и других домаћих и иностраних институција из делокруга рада Управе; прати материјале и друга документа стручне садржине које стижу за директора; обавља и друге послове по налогу директора.

Радно место није попуњено.


У Одсеку за послове издавања одобрења и сагласности обављају се послови издавања сагласности на одлуку Државне лутрије Србије о приређивању класичних игара на срећу, издавање и одузимање одобрења, односно сагласности за приређивање игара на срећу, врши се процена вредности наградног фонда за приређивање наградних игара у роби и услугама, проверава формална исправност и формално-правне усклађености банкараских гаранција и уговора о наменском депозиту са издатим одобрењем, односно датом дозволом за приређивање игара на срећу; спроводи поступак јавног позива за давање дозволе за приређивње посебних игара на срећу у играчницама, у складу са поступком давања дозволе, припремање нацрта акта Министарства финансија Влади о давању и одузимању дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама и обављају се и други стручни послови у вези са давањем и одузимањем дозволе;

Шеф Одсека – Миленко Андрић

Тел: 011/311-76-39;

e-mail: milenko.andric@uis.gov.rs


У Одсеку за финансијске, правне и кадровске послове обављају се финансијско-рачуноводствени и књиговодствени послови, послови израде периодичних и годишњих рачуна Управе, обезбеђивања и коришћења расположивих финансијских средстава Управе, послови у вези са припремом документације и спровођењем поступка јавних набавки, израђује предлог годишњег и средњорочног финансијског плана за израду нацрта закона о буџету, израђује завршни рачун, прате се и усаглашавају оперативни финансијски планови за извршење буџета; прати и контролише спровођење законитог, наменског и економичног трошења буџетских средстава; оверавају налози за плаћање; стара се о правилном спровођењу донесеног кадровског плана органа; обављају се послови везани за унутрашње уређењe и систематизацију радних места и других општих аката и програма рада из области управљања људским ресурсима; израђују појединачни акти из радно-правног статуса запослених; кадровски и општи послови;

Шеф Одсека – Драгана Станковић

Тел: 011/311-76-39;

e-mail: dragana.stankovic@uis.gov.rs


У Одељењу за канцеларијски и електронски надзор обављају се послови провере потпуности и усклађености са законом података које доставља приређивач; послови надзора над прометом оствареном на аутоматима за игре на срећу, уплатно-исплатним местима кладионица и уређајима за игре на срећу преко средстава електронске комуникације; прикупљају и анализирају добијени подаци; обављају се послови ажурирања, формирања и обраде база података потребних за анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма у области игара на срећу; израђују смернице и друга акта којима се уређује област прања новца и финансирања тероризма код приређивача игара на срећу; израђују одговори на захтеве других државних органа; учествује се у изради процене ризика од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу; обављају се и други послови везани за канцеларијски надзор.

Руководилац Групе за канцеларијски надзор – Верица Чугаљ

Тел: 011/311-76-39;

e-mail: verica.cugalj@uis.gov.rs

Руководилац Групе за електронски надзор и аналитику – Саша Новковић

Тел: 011/311-76-39; 

e-mail: sasa.novkovic@uis.gov.rs


У Одељењу за теренски надзор обављају се послови провере и утврђивања законитости и правилности приређивања игара на срећу код приређивача, као и непосредан надзор у вези спречавања прања новца и финансирања тероризма код приређивача, послови контроле испуњености услова за приређивање игара на срећу, прегледа просторија у којима се приређују игре на срећу, врши се увид у радње које су непосредно или посредно повезане са приређивањем игара на срећу, пословне књиге, извештаје, евиденције, софтвере и друга документа или податке на основу којих се може утврдити законитост и правилност приређивања игара на срећу, послови инспекцијског надзора над применом материјалних прописа који регулишу спречавање прања новца и финансирања тероризма код приређивача игара на срећу; надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код приређивача игара на срећу; обављају се и други послови везани за теренски надзор.

Начелник Одељења - Елеонора Синђелић

Тел: 011/311-76-39;

e-mail: eleonora.sindjelic@uis.gov.rsСагласно одредбама члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава(„Службени гласник РС“ бр. 159/2020) објављујемо податке о запосленим у Министарству финансија- Управи за игре на срећу.

У Управи за игре на срећу према Унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за игре на срећу 08 број: 112-01-1/100-1-2019 од 13.фебруара 2019.године, са изменама и допунама 08 број: 112-01-1/290-3-2019 од 3 маја 2019.године, систематизована су 23 радна места за 30 државних службеника и то 2 државна службеника на положају и 24 државна службеника -извршиоца од чега је 26 државних службеника са високом стручном спремом, 1 државни службеник са вишом стручном спремом и 3 државна службеника са средњом стручном спремом.

На неодређено радно време запослено је 25 државних службеника: 21 са високом стручном спремом, 1 са вишом стручном спремом и 3 са средњом стручном спремом.

На одређено време запослен је 1 државни службеник, 4 лица су радно ангажовано по Уговору о привременим и повременим пословима и 1 лице је ангажовано по Уговору о делу.

У 2020.години, једном запосленом је престао радни однос по основу Споразума о преузимању а радни однос на неодређено време је засновало 9 лица и то 8 након окончаног јавног конкурса и 1 лице на основу Споразума о преузимању.

У текућој календарској години није било новог запошљавања и додатног радног ангажовања.                      Организациона структура