ЗАКОНИ

 
Закон о спречавању прања новца  финансирања тероризма (“Сл. гласник РС” бр. 113/17, 91/19 И 153/20)

Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење (“СЛ. гласник РС” бр. 29/15, 113/17, 41/18)

Закон о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.18/20 од 03.03.2020. године)

Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", 91/19 )

Закон о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.88/2011, 93/2012,- др. закон, 30/2018, 95/2018 и 91/19)

Закон о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.88/11 од 24.11.2011. године, 93/12 - др.закон од 28.09.2012. године,30/18 и 95/18 од 08.12.2018. године.)


                      ЗАКОНИ