УРЕДБЕ

 
Уредба о условима и начину ангажовања оператера за приређивање класичних игара на срећу и агената за продају срећака ("Службени гласник РС", бр.149/20) – Основни текст на снази од 19/12/2020, у примени од 19/12/2020

Уредбу о ближим условима, начину и поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама ("Службени гласник РС", бр.149/20) – Основни текст на снази од 19/12/2020, у примени од 19/12/2020

Уредбу о престанку важења уредбе о одређивању кривичних дела за која се уз пријаву, односно захтев за добијање дозволе, односно одобрења за приређивање одређених игара на срећу подноси потврда о неосуђиваности одређених лица ("Службени гласник РС", бр.146/20) – Основни текст на снази од 12/12/2020, у примени од 12/12/2020


                      УРЕДБЕ