НАДЛЕЖНОСТИ

Члан 12. Закона о играма на срећу

Управа обавља следеће послове:

1. утврђује предлог каталога о врстама игара на срећу, који доноси министар финансија;
2. даје и одузима одобрења, односно сагласности за приређивање игара на срећу у складу са овим Законом;
3. утврђује висину накнаде за које даје одобрења и сагласности;
4. врши надзор над применом одредаба закона и других прописа у области игара на срећу, као и контролу спречавања прања новца и финансирања тероризма у области игара на срећу;
5. врши процену вредности наградног фонда за приређивање наградних игара у роби и услугама;
6. одређује свог представника у комисији за извлачење добитака у класичним играма на срећу када се извлачење добитака обавља у директном ТВ преносу;
7. учествује у припреми прописа из своје надлежности;
8. води евиденције и регистре о пословима из своје надлежности;
9. планира и спроводи обуку запослених;
10. обезбеђује јавност у раду;
11. обавља и друге послове у складу са овим и другим законом.

                      НАДЛЕЖНОСТИ