ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПРИРЕЂИВАЊЕ

Члан 6. Закона о играма на срећу 


Приређивање игара на срећу мора бити друштвено одговорно и усмерено ка заштити малолетника, превенцији болести зависности код учесника у играма на срећу и ка заштити података о личности учесника у играма на срећу.

Приређивачи су дужни да на најефикаснији начин спроводе забрану учествовања малолетних лица у играма на срећу.

Сви запослени код приређивача игара на срећу који имају директан контакт са учесницима у играма на срећу, пре ступања на рад морају бити оспособљени за превентивно деловање против болести зависности према учесницима у играма на срећу.

У случају приређивања игара на срећу преко средстава електронске комуникације, запосленима у смислу става 3. овог члана сматрају се запослени који имају контакт са учесницима у играма на срећу (нпр. кориснички сервис).

Обавеза је сваког приређивача да унутар објекта у коме приређује игре на срећу у непосредној близини улазних врата истакне постер величине 100 x 80 сантиметара, на којем се налази одговарајући текст о превенцији болести зависности, као и контакт подаци установе коју је министарство надлежно за послове здравља сертификовало за лечење болести зависности од игара на срећу.

На сваком пулту или шалтеру преко којег се региструје учествовање у играма на срећу мора постојати брошура-флајер са подацима наведеним у ставу 5. овог члана. Оглашавање и рекламирање класичних и посебних игара на срећу, укључујући и посредно упућивање на исте, врши се уз обавештење о забрани учествовања малолетних лица у играма на срећу и одговарајући текст упозорења о превенцији болести зависности.

Одредбе става 7. овог члана не примењују се на истицање, оглашавање и рекламирање логотипа, жига, односно трговачке марке и знака приређивача.

Приређивачи су дужни да на најефикаснији начин и у складу са важећом законском регулативом штите податке о личности учесника у играма на срећу.

Министар надлежан за послове здравља прописује изглед и садржину постера из става 5. овог члана, као и обавештења, односно упозорења из става 7. овог члана.


                      ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПРИРЕЂИВАЊЕ