Нове смернице

Дана 23.02.2021. године донете су нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који приређују посебне игре на срећу у играчницама и игре на срећу преко средстава електронске комуникације. Смернице су израђене у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017, 91/2019 и 153/2020).


                      Нове смернице