Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије донела Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 66 од 07. маја 2020. године.
Приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу наставити са приређивањем игара у објектима под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски, како од стране запослених тако и корисника услуга) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Одлука о ограничењу организовања игара на срећу („Службени гласник РС”, бр. 49/20 и 60/20).

Ову уредбу као и остале одлуке Владе Републике Србије можете пронаћи овде.

                      Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19