OTHER DOCUMENTS

 
Дана 23.02.2021. године донете су нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који приређују посебне игре на срећу у играчницама и игре на срећу преко средстава електронске комуникације. Смернице су израђене у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017, 91/2019 и 153/2020).

Контролна листа игре на срећу - преко средстава електронске комуникације - КЛ-009-01/01 усвојенa 28.08.2020 године

Контролна листа игре на срећу у роби и услугама - КЛ-008-01/01 усвојенa 28.08.2020 године

Контролна листа игре на срећу на аутоматима - КЛ-007-01/01 усвојенa 28.08.2020 године

Контролна листа - игре на срећу - клађење - КЛ-006-01/01 усвојенa 28.08.2020 године

Контролна листа - играчнице - КЛ-005-01/01 усвојенa 28.08.2020 године

Контролна листа по ЗСПНФТ игре на срећу преко средстава електронске комуникације - КЛ-004-02/01 усвојена 28.08.2020 године

Контролна листа по ЗСПНФТ игре на срећу у играчницама - КЛ-003-02/01 усвојена 28.08.2020 године

Контролна листа по ЗСПНФТ игре на срећу преко средстава електронске комуникације - КЛ-002-01/01 усвојена 17.12.2019 године

Контролна листа по ЗСПНФТ игре на срећу у играчницама - КЛ-001-01/01 усвојена 17.12.2019 године

Годишњи план инспекцијског надзора - 2021 година

Упутство за интеграцију информационо – комуникационог система приређивача са информационим системом Управе за игре на срећу

Годишњи план инспекцијског надзора - 2021 година

Decision on the dynamics of granting licences for organising special games of chance in casinos (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 146/20) The basic text comes into force from 12/12/2020, the application of this decision also comes into force from 12/12/2020.


                      OTHER DOCUMENTS