Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  САОПШТЕЊA

   • 25.02.2020.

    САОПШТЕЊЕ

    Дана 21.02.2020. године Управа за игре на срећу постала је придружени члан Европског форума регулатора игара на срећу (GREF).

   • 08.01.2020.

    САОПШТЕЊЕ

    Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу, који је Народна скупштина Републике Србије усвојила дана 23.12.2019.године, објављен у Службеном гласнику РС, број 91/19 од 24.12.2019. године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 1. јануара 2020. године. Приређивачи су у обавези да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона Управи за игре на срећу доставе доказе прописане чланом 3. и чл. 7-9. овог закона (чл. 41, 72, 87. и 101. Закона о играма на срећу).

   • 25.12.2019.

    САОПШТЕЊЕ

    Народна Скупштина Републике Србије, уз већину гласова народних посланика, усвојила је 23. децембра 2019. године измене и допуне Закона о играма на срећу којим се уводи бољи систем контроле, односно достављања доказа за праћење и познавање приређивача, како би се прикупили прецизни подаци и информације о власничкој и управљачкој структури приређивача. Такође, ставља се додатно тежиште на забрану повезаности са лицима која су повезана са криминалом, односно која су осуђена за одређена кривична дела и теже повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

    Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу биће постављен на сајту Управе за игре на срећу након објављивања у Службеном гласнику.

   • 27.02.2019.

    САОПШТЕЊЕ

    Законом о изменама и допунама Закона о играма на срећу („Сл.гласник РС“, број 95/2018) од 16.12.2018. године, образована је Управа за игре на срећу, као орган управе у саставу Министарства финансија, која почиње са радом 1. марта 2019. године. За пријем свих ваших захтева који се достављају Управи за игре на срећу надлежна је писарница Управе за заједничке послове републичких органа: ул. Омладинских бригада бр.1, Београд-Нови Београд (зграда СИВ-а III) као и службени e-mail:igre.na.srecu@uis.gov.rs

   • 13.09.2018.

    САОПШТЕЊЕ

    Пореска управа, као државни орган надлежан за инспекцијски надзор у области игара на срећу, врши надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финaнсирање тероризма код обвезника-приређивача посебних игара на срећу у играчницама и приређивача игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

    Сходно наведеном надзорни орган објављује документ Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма усвојен на седници Владе Републике Србије 31.05.2018. године и Акциони план за спровођење препорука из исте.

  • 04.05.2018.

   САОПШТЕЊЕ

   Пореска управа је, у складу са чланом 114. Закона о спречавању прања новца и финасирања тероризма ("Службени гласник РС", број 113/17 од 17.12.2017.године), израдила Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који приређују игре на срећу преко средстава електронске комуникације. Наведени обвезници су дужни да ускладе своје пословање са Смерницама и израде интерна акта, сагласно одредбама Закона о спречавању прања новца и финасирања тероризма.

  • 12.02.2018.

   САОПШТЕЊЕ

   Пореска управа је, у складу са чланом 114. Закона о спречавању прања новца и финасирања тероризма ("Службени гласник РС", број 113/17 од 17.12.2017.године), израдила Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који приређују посебне игре на срећу у играчницама. Наведени обвезници су дужни да, најкасније до 1. априла 2018. године, ускладе своје пословање са Смерницама и израде интерна акта, сагласно одредбама Закона о спречавању прања новца и финасирања тероризма.

  • 29.05.2014.

   САОПШТЕЊЕ

   Дана 16.05.2014. године министар финансија потписао је Упутствo о поступку, начину, процедури и детаљима испитивања испуњености информатичких карактеристика опреме за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

   Доношењем овог акта, стекли су се и формални услови да Војно-технички институт, као овлашћена лабораторија, покрене и званично поступак пријема Захтева за добијање уверења приређивача игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

  • 10.02.2014.

   САОПШТЕЊЕ

   Министар финансија Лазар Крстић је 10.02.2014. године Rešenjem broj: 021-02-30/2014-01 дао овлашћење Министарству одбране Републике Србије – Војнотехничком институту из Београда, да врши испитивање испуњености информатичких карактеристика опреме коју приређивач игара на срећу преко средстава електронске комуникације мора имати на територији Републике Србије, сходно члану 100. Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“ бр.88/11 и 93/12-др.закон). На овај начин испуњене су све законске претпоставке за омогућавање приређивања on line игара на срећу у Rепублици Србији.

  • 15.10.2012.

   СЛУЖБЕНО САОПШТЕЊЕ

   Одредбама закона о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 93/2012) који је ступио на снагу дана 6. Октобра 2012. године, прописано је да даном ступања на снагу овог закона Пореска управа преузима надлежности Управе за игре на срећу које та управа има према Закону о играма на срећу („Службени гласник РС“, број 88/11). Поступке у области игара на срећу које је започела Управа за игре на срећу, а који не буду окончани до дана ступања на снагу овог закона, окончаће Пореска управа у складу са овим законом. Приређивачи игара на срећу којима је до дана ступања на снагу овог закона издато решење о давању дозволе, односно одобрење за приређивање игара на срећу од стране Управе за игре на срећу у складу са Законом о играма на срећу („Службени гласник РС“, број 88/11), настављају са приређивањем тих игара до истека рока важења дозволе, односно одобрења . Лица која, према прописима којима се уређују игре на срећу, имају обавезу достављања аката о приређивању игара на срећу, уверења, извештаја, обавештења и др. Управи за игре на срећу, дужни су да те акте достављају Пореској управи у случајевима, на начин и у роковима, уређеним прописима којима се уређују игре на срећу, на адреси Омладинских бригада 1, Нови Београд.

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета