Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  САОПШТЕЊA

   • 23.02.2021.

    САОПШТЕЊЕ

    Дана 23.02.2021. године донете су нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који приређују посебне игре на срећу у играчницама и игре на срећу преко средстава електронске комуникације. Смернице су израђене у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017, 91/2019 и 153/2020).

   • 11.03.2020.

    САОПШТЕЊЕ

    Управа за игре на срећу је дана 09.03.2020. године дописом обавестила све приређиваче о примени новог Закона о играма на срећу.

    Ради бољег разумевања Закона, дописом су укратко објашњене најзначајније новине у односу на претходни закон. Такође је наведено да ће Управа за игре на срећу, након примене Закона, спроводити инспекцијски надзор.

   • 03.03.2020.

    САОПШТЕЊЕ

    Закон о играма на срећу /"Службени гласник РС", број 18/2020 од 03.03.2020. године/, који је Народна скупштина Републике Србије већином гласова народних посланика усвојила дана 29. фебруара 2020. године, објављен у Службеном гласнику РС, број 18/2020 од 03.03.2020. године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењује се по истеку 30 дана од дана ступања на снагу, односно 11. априла 2020. године. Приређивачи су у обавези да

    • у року од 15 месеци од дана почетка примене овог закона, закључно са 10.07.2021. године ускладе своје пословање у складу са одредбама које се односе на основни капитал (чл. 60, 78, 93. и 113.), осигурање исплате добитака и наплате накнада (чл. 61, 79. и 94.), инфoрмационо-комуникациони систем (чл. 63, 80. и 95.), видеонадзор (чл.64. и 81.) и налепнице за означавање и регистрацију (чл. 45, 74. и 89.).

    • до 30. јуна 2020. године доставе Управи за игре на срећу доказе из члана 39. став 3. тач. 2), 7), 8) и 9), члана 68. став 1. тач. 2), 4), 8) и 9), члана 83. став 1. тач. 2), 4), 9) и 10) и члана 96.став 2. тач. 6), 8), 9) и 10) овог закона.

   • 25.02.2020.

    САОПШТЕЊЕ

    Дана 21.02.2020. године Управа за игре на срећу постала је придружени члан Европског форума регулатора игара на срећу (GREF).

   • 08.01.2020.

    САОПШТЕЊЕ

    Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу, који је Народна скупштина Републике Србије усвојила дана 23.12.2019.године, објављен у Службеном гласнику РС, број 91/19 од 24.12.2019. године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 1. јануара 2020. године. Приређивачи су у обавези да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона Управи за игре на срећу доставе доказе прописане чланом 3. и чл. 7-9. овог закона (чл. 41, 72, 87. и 101. Закона о играма на срећу).

   • 25.12.2019.

    САОПШТЕЊЕ

    Народна Скупштина Републике Србије, уз већину гласова народних посланика, усвојила је 23. децембра 2019. године измене и допуне Закона о играма на срећу којим се уводи бољи систем контроле, односно достављања доказа за праћење и познавање приређивача, како би се прикупили прецизни подаци и информације о власничкој и управљачкој структури приређивача. Такође, ставља се додатно тежиште на забрану повезаности са лицима која су повезана са криминалом, односно која су осуђена за одређена кривична дела и теже повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма. Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу биће постављен на сајту Управе за игре на срећу након објављивања у Службеном гласнику.

   • 27.02.2019.

    САОПШТЕЊЕ

    Законом о изменама и допунама Закона о играма на срећу („Сл.гласник РС“, број 95/2018) од 16.12.2018. године, образована је Управа за игре на срећу, као орган управе у саставу Министарства финансија, која почиње са радом 1. марта 2019. године. За пријем свих ваших захтева који се достављају Управи за игре на срећу надлежна је писарница Управе за заједничке послове републичких органа: ул. Омладинских бригада бр.1, Београд-Нови Београд (зграда СИВ-а III) као и службени e-mail:igre.na.srecu@uis.gov.rs

   • 13.09.2018.

    САОПШТЕЊЕ

    Пореска управа, као државни орган надлежан за инспекцијски надзор у области игара на срећу, врши надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финaнсирање тероризма код обвезника-приређивача посебних игара на срећу у играчницама и приређивача игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

    Сходно наведеном надзорни орган објављује документ Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма усвојен на седници Владе Републике Србије 31.05.2018. године и Акциони план за спровођење препорука из исте.

   • 10.02.2014.

    САОПШТЕЊЕ

    Министар финансија Лазар Крстић је 10.02.2014. године Rešenjem broj: 021-02-30/2014-01 дао овлашћење Министарству одбране Републике Србије – Војнотехничком институту из Београда, да врши испитивање испуњености информатичких карактеристика опреме коју приређивач игара на срећу преко средстава електронске комуникације мора имати на територији Републике Србије, сходно члану 100. Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“ бр.88/11 и 93/12-др.закон). На овај начин испуњене су све законске претпоставке за омогућавање приређивања on line игара на срећу у Rепублици Србији.

   • 15.10.2012.

    СЛУЖБЕНО САОПШТЕЊЕ

    Одредбама закона о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 93/2012) који је ступио на снагу дана 6. Октобра 2012. године, прописано је да даном ступања на снагу овог закона Пореска управа преузима надлежности Управе за игре на срећу које та управа има према Закону о играма на срећу („Службени гласник РС“, број 88/11). Поступке у области игара на срећу које је започела Управа за игре на срећу, а који не буду окончани до дана ступања на снагу овог закона, окончаће Пореска управа у складу са овим законом. Приређивачи игара на срећу којима је до дана ступања на снагу овог закона издато решење о давању дозволе, односно одобрење за приређивање игара на срећу од стране Управе за игре на срећу у складу са Законом о играма на срећу („Службени гласник РС“, број 88/11), настављају са приређивањем тих игара до истека рока важења дозволе, односно одобрења. Лица која, према прописима којима се уређују игре на срећу, имају обавезу достављања аката о приређивању игара на срећу, уверења, извештаја, обавештења и др. Управи за игре на срећу, дужни су да те акте достављају Пореској управи у случајевима, на начин и у роковима, уређеним прописима којима се уређују игре на срећу, на адреси Омладинских бригада 1, Нови Београд.

  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета