Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Организациона структура

  Графички приказ организационе структуре Управе за игре на срећу


  Сагласно одредбама члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава(„Службени гласник РС“ бр. 159/2020) објављујемо податке о запосленим у Министарству финансија- Управи за игре на срећу. У Управи за игре на срећупрема Унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за игре на срећу 08 број: 112-01-1/100-1-2019 од 13.фебруара 2019.године, са изменама и допунама 08 број: 112-01-1/290-3-2019 од 3 маја 2019.године, систематизована су 23 радна места за 30 државних службеника и то 2 државна службеника на положају и 24 државна службеника -извршиоца од чега је 26 државних службеника са високом стручном спремом, 1 државни службеник са вишом стручном спремом и 3 државна службеника са средњом стручном спремом. На неодређено радно време запослено је 25 државних службеника: 21 са високом стручном спремом, 1 са вишом стручном спремом и 3 са средњом стручном спремом. На одређено време запослен је 1 државни службеник,4 лица су радно ангажовано по Уговору о привременим и повременим пословима и 1 лице је ангажовано по Уговору о делу. У 2020.години, једном запосленом је престао радни однос по основу Споразума о преузимању а радни однос на неодређено време је засновало 9 лица и то 8 након окончаног јавног конкурса и 1 лице на основу Споразума о преузимању. У текућој календарској години није било новог запошљавања и додатног радног ангажовања.

  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета