Uprava za igre na sreću


LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI INFORMATIČKIH KARAKTERISTIKA OPREME ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 • Društveno odgovorno priređivanje

  Prijavljivanje (registrovani priređivači)

  Istorijat

  Uprava za igre na sreću obrazovana je Zakonom o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS" broj 84/2004 od 24.jula 2004. godine koji je stupio na snagu 25. Jula 2004. godine), kao organ uprave u sastavu Ministarstva, za obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću.

  Uprava je počela sa radom 01. januara 2005. godine. Sredstva za rad i funkcionisanje uprave obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

  Novi zakon o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br.88/11 od 24.11.2011. godine) stupio je na snagu 02.12.2011. godine.

  Odredbama zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, broj 93/2012) koji je stupio na snagu dana 6. Oktobra 2012. godine, propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona Poreska uprava - sektor za devizne i menjačke poslove i igre na sreću, preuzima nadležnosti Uprave za igre na sreću koje ta uprava ima prema Zakonu o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 88/11)

  U sledećoj tabeli je dat pregled ukupih naknada od igara na sreću po godinama, kao i broj priređivača posebnih igara na sreću na automatima i posebnih igara na sreću - klađenje.

  Godina Ukupno Automati Kladionice
  2005 4,688,320,959.73 75 34
  2006 3,952,756,887.05 81 35
  2007 3,766,772,923.41 86 35
  2008 4,773,385,189.20 96 34
  2009 4,462,138,604.88 91 28
  2010 4,657,174,234.97 79 23
  2011 4,346,301,942.07 68 22
  2012 4,699,671,699.63 67 22
  2013 4,840,933,594.63 62 19

  U tabeli je dat uporedni pregled uplaćenih naknada po vrstama posebnih igara na sreću za 2012. i 2013. godinu iz nadležnosti Uprave za igre na sreću

  Godina 2012 2013 Razlika
  2013 - 2012 (%)
  Naknada za igre na sreću u igračnicama 112817237.37 128481525.06 13.88
  Naknada za igre na sreću na automatima 1476381332,13 1655506963,37 12.13
  Naknada za igre na sreću - klađenje 1224849547.31 1333821628.34 8.90
  Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama 57027514.23 38560678.86 -32.38
  UKUPNO NAKNADE 2,871,075,631.04 3,156,370,795.63 9.94

  Godina Ukupno za priređivače igara na sreću
  2012 4,699,671,699.63
  2013 4,840,933,594.63
  Razlika
  2013 - 2012
  u procentima
  3.01%

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Anketa