Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)


  Обавештење

  Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије донела Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 66 од 07. маја 2020. године.

  Приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу наставити са приређивањем игара у објектима под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски, како од стране запослених тако и корисника услуга) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.

  Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Одлука о ограничењу организовања игара на срећу („Службени гласник РС”, бр. 49/20 и 60/20).

  Ову уредбу као и остале одлуке Владе Републике Србије можете пронаћи овде.

  Подношење поднесака

  У складу са Одлуком о укидању ванредног стања Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 65/2020 од 6.маја 2020) Министарство финансија - Управа за игре на срећу обавештава заинтересована лица да се поднесци (захтеви, пратећа документација и др.) могу послати поштом или доставити на писарницу пословне зграде СИВ III у Омладинских бригада 1.

  Обавештење

  Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије донела Одлуку о допуни Одлуке о ограничењу организовања игара на срећу која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 60 од 24. априла 2020. године.

  Почев од 27. априла 2020. године приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу наставити са приређивањем игара у објектима чија површина није већа од 400 m2 под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица, како од стране запослених тако и од корисника услуга, без могућности послуживања хране, односно пића) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.

  Ову одлуку као и остале одлуке Владе Републике Србије донете за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SASRS-CoV-2 можете пронаћи овде.

  Обавештење

  Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије донела Одлуку о ограничењу организовања игара на срећу која је ступила на снагу 01. априла 2020. године.

  Одлуком се забрањује приређивање посебних и класичних игара на срећу, осим приређивања преко средстава електронске комуникације.

  Забрана траје док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији.

  Ову одлуку као и остале одлуке Владе Републике Србије донете за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SASRS-CoV-2 можете пронаћи овде.

  Кол центри у градовима и општинама за помоћ грађанима старијим од 65 година

  У градовима и општинама у Србији отворени су кол центри за пружање помоћи грађанима у условима нових, ригорознијих мера које се односе на забрану кретања за грађане старије од 65 година.

  Списак градова и општина са бројевима телефона можете преузети овде.

  Подношење поднесака

  У складу са Закључком Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.35/20 и 37/20) Министарство финансија - Управа за игре на срећу обавештава заинтересована лица да обуставља рад са странкама путем непосредног контакта до дана престанка ванредног стања, односно до доношења другачијег акта Владе. Поднесци (захтеви, пратећа документација и др.) се могу поднети путем електронске поште на igre.na.srecu@uis.gov.rs

  За све информације заинтересована лица могу да се обрате на број телефона: 064/8228827.

  Закон о играма на срећу

  ("Службени гласник РС", број 18/2020 од 03.03.2020. године)

  Закон о играма на срећу /"Службени гласник РС", број 18/2020 од 03.03.2020. године/, који је Народна скупштина Републике Србије већином гласова народних посланика усвојила дана 29. фебруара 2020. године, објављен у Службеном гласнику РС, број 18/2020 од 03.03.2020. године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењује се по истеку 30 дана од дана ступања на снагу, односно 11. априла 2020. године. Приређивачи су у обавези да

  • у року од 15 месеци од дана почетка примене овог закона, закључно са 10.07.2021. године ускладе своје пословање у складу са одредбама које се односе на основни капитал (чл. 60, 78, 93. и 113.), осигурање исплате добитака и наплате накнада (чл. 61, 79. и 94.), инфoрмационо-комуникациони систем (чл. 63, 80. и 95.), видеонадзор (чл.64. и 81.) и налепнице за означавање и регистрацију (чл. 45, 74. и 89.).

  • до 30. јуна 2020. године доставе Управи за игре на срећу доказе из члана 39. став 3. тач. 2), 7), 8) и 9), члана 68. став 1. тач. 2), 4), 8) и 9), члана 83. став 1. тач. 2), 4), 9) и 10) и члана 96.став 2. тач. 6), 8), 9) и 10) овог закона.

  Обавештење приређивачима

  Управа за игре на срећу је дана 09.03.2020. године дописом обавестила све приређиваче о примени новог Закона о играма на срећу.

  Ради бољег разумевања Закона, дописом су укратко објашњене најзначајније новине у односу на претходни закон. Такође је наведено да ће Управа за игре на срећу, након примене Закона, спроводити инспекцијски надзор.

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета