Управа за игре на срећу
Управа за игре на срећу


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

 • Друштвено одговорно приређивање

  Пријављивање (регистровани приређивачи)

  Вести

  • 04.05.2018.

   САОПШТЕЊЕ

   Пореска управа је, у складу са чланом 114. Закона о спречавању прања новца и финасирања тероризма ("Службени гласник РС", број 113/17 од 17.12.2017.године), израдила Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који приређују игре на срећу преко средстава електронске комуникације. Наведени обвезници су дужни да ускладе своје пословање са Смерницама и израде интерна акта, сагласно одредбама Закона о спречавању прања новца и финасирања тероризма.

   12.02.2018.

   САОПШТЕЊЕ

   Пореска управа је, у складу са чланом 114. Закона о спречавању прања новца и финасирања тероризма ("Службени гласник РС", број 113/17 од 17.12.2017.године), израдила Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који приређују посебне игре на срећу у играчницама. Наведени обвезници су дужни да, најкасније до 1. априла 2018. године, ускладе своје пословање са Смерницама и израде интерна акта, сагласно одредбама Закона о спречавању прања новца и финасирања тероризма.

  • 29.05.2014.

   САОПШТЕЊЕ

   Дана 16.05.2014. године министар финансија потписао је Упутствo о поступку, начину, процедури и детаљима испитивања испуњености информатичких карактеристика опреме за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

   Доношењем овог акта, стекли су се и формални услови да Војно-технички институт, као овлашћена лабораторија, покрене и званично поступак пријема Захтева за добијање уверења приређивача игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

  • 10.02.2014.

   САОПШТЕЊЕ

   Министар финансија Лазар Крстић је 10.02.2014. године Rešenjem broj: 021-02-30/2014-01 дао овлашћење Министарству одбране Републике Србије – Војнотехничком институту из Београда, да врши испитивање испуњености информатичких карактеристика опреме коју приређивач игара на срећу преко средстава електронске комуникације мора имати на територији Републике Србије, сходно члану 100. Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“ бр.88/11 и 93/12-др.закон). На овај начин испуњене су све законске претпоставке за омогућавање приређивања on line игара на срећу у Rепублици Србији.

  • 15.10.2012.

   СЛУЖБЕНО САОПШТЕЊЕ

   Одредбама закона о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 93/2012) који је ступио на снагу дана 6. Октобра 2012. године, прописано је да даном ступања на снагу овог закона Пореска управа преузима надлежности Управе за игре на срећу које та управа има према Закону о играма на срећу („Службени гласник РС“, број 88/11). Поступке у области игара на срећу које је започела Управа за игре на срећу, а који не буду окончани до дана ступања на снагу овог закона, окончаће Пореска управа у складу са овим законом. Приређивачи игара на срећу којима је до дана ступања на снагу овог закона издато решење о давању дозволе, односно одобрење за приређивање игара на срећу од стране Управе за игре на срећу у складу са Законом о играма на срећу („Службени гласник РС“, број 88/11), настављају са приређивањем тих игара до истека рока важења дозволе, односно одобрења . Лица која, према прописима којима се уређују игре на срећу, имају обавезу достављања аката о приређивању игара на срећу, уверења, извештаја, обавештења и др. Управи за игре на срећу, дужни су да те акте достављају Пореској управи у случајевима, на начин и у роковима, уређеним прописима којима се уређују игре на срећу, на адреси Омладинских бригада 1, Нови Београд.

  Провера тикета

  Пројекти ЕУ

  Анкета